Du visar för närvarande Våra tankar om hållbarhet

Våra tankar om hållbarhet

Som grund till en hållbar verksamhet ligger vår affärsidé, miljö- och kvalitetspolicy. Hygientekniks vision är att vi agerar och tänker i ett långsiktigt perspektiv kring vår verksamhet, inbegripet de produkter vi tillverkar, marknadsför och säljer, miljöaspekter och ur ett samhällsperspektiv med insikten om att även kortsiktiga beslut kan ha en långsiktig påverkan.
Vi ser vikten av att det råder en samverkan mellan ett ekonomiskt ansvarstagande, miljömässigt ansvarstagande, och ett socialt ansvarstagande. Då naturens resurser är begränsade och påverkas av företagets verksamhet är vårt mål att de produkter vi tillverkar och säljer ska ha en lång livscykel, produceras i en säker och hälsosam arbetsmiljö och på ett för miljön ansvarsfullt sätt. De arbetsmetoder som vi förespråkar ska ha så liten negativ miljöbelastning som möjligt.

Vi verkar för att goda relationer ska gälla genom hela kedjan som påverkas av verksamheten. Verksamheten ska drivas så att hänsyn tas till medarbetares, kunders, leverantörers och andra intressenters hälsa och välbefinnande. Vår vision och strävan kräver att vi har en effektiv och lönsam verksamhet för att kunna generera resurser till en hållbar utveckling av företagets verksamhet.