Hållbarhetspolicy

Som grund till en hållbar verksamhet ligger vår affärsidé, miljö- och kvalitetspolicy. Hygientekniks vision är att vi agerar och tänker i ett långsiktigt perspektiv kring vår verksamhet, inbegripet de produkter vi tillverkar, marknadsför och säljer, miljöaspekter och ur ett samhällsperspektiv med insikten om att även kortsiktiga beslut kan ha en långsiktig påverkan.

Vi ser vikten av att det råder en samverkan mellan ett ekonomiskt ansvarstagande, miljömässigt ansvarstagande, och ett socialt ansvarstagande. Då naturens resurser är begränsade och påverkas av företagets verksamhet är vårt mål att de produkter vi tillverkar och säljer ska ha en lång livscykel, produceras i en säker och hälsosam arbetsmiljö och på ett för miljön ansvarsfullt sätt. De arbetsmetoder som vi förespråkar ska ha så liten negativ miljöbelastning som möjligt.

Vi verkar för att goda relationer ska gälla genom hela kedjan som påverkas av verksamheten. Verksamheten ska drivas så att hänsyn tas till medarbetares, kunders, leverantörers och andra intressenters hälsa och välbefinnande. Vår vision och strävan kräver att vi har en effektiv och lönsam verksamhet för att kunna generera resurser till en hållbar utveckling av företagets verksamhet.

Kvalitetspolicy

Hygienteknik ska kontinuerligt förbättra effekten av ledningssystemet i syfte att tillgodose kundens krav och förväntningar på Hygienteknik och de produkter som vi säljer och levererar. Detta uppnår vi genom att:

 • Vi producerar och levererar produkter enligt kundunika krav och önskemål.
 • Vi säkerställer att vi har produkter på lager enligt kundkrav.
 • Vår kundtjänst samt säljteam har betydande kunskap inom städ, hygien och golvvård vilket innebär att vi kan ge personlig rådgivning till kunder och samarbetspartners.
 • Vår strävan är att våra egna varumärken håller hög kvalitet eller överstiger kunders förväntan.
 • Vi levererar rätt artikel och rätt antal enligt avtalad leveranstid.
 • Vi utvecklar samt tillhandahåller ergonomiskt anpassade städredskap.
 • Ovan angivna punkter uppnås genom att varje medarbetare inser värdet av sitt arbete och i det dagliga arbetet ser och uppmärksammar möjligheter till förbättringar.
 • Ledningen är aktiv och engagerad så att kvalitetsutveckling prioriteras och får de resurser som krävs.

Miljöpolicy

Hygienteknik bedriver verksamhet i enlighet med lagar och föreskrifter inom miljöområdet.

Vi ska kontinuerligt förbättra ledningssystemet i syfte att minimera negativ miljöpåverkan.

Detta uppnår vi genom att:

 • Påverka och engagera leverantörer att se möjligheter i tillverkningsprocessen, materialval, förpackningsmaterial m.m. för att minska onödigt miljöavtryck.
 • Erbjuda våra kunder arbetsmetoder som ger minsta möjliga inverkan på miljön.
 • Tillhandahålla produkter som ger en så liten påverkan på miljön som möjligt.
 • Vår egen produktion av städvagnar tillverkade i Sverige ska ha ett hållbarhetstänk med en för branschen unik miljöprofil.
 • Styra kunder mot miljömärkta produkter samt att tänka miljömedvetet.
 • Utbilda och engagera all personal i linje med vår miljöprofil.
 • Effektivisera våra interna och externa transporttillfällen.
 • Internt verka för minskad energiförbrukning samt återvinna förpackningsmaterial.